Syaiful Hady,

Syaiful Hady,

Santri Ma’had Aly Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo. Menyukai kajian Ushul Fiqih, Tafsir Al-Qur’an, Kaidah Fiqih dan Tasawuf.