Abdul Gaffar Karim

Abdul Gaffar Karim

Dosen dan doktor ilmu politik Universitas Gajah Mada (UGM)