Abu al-Wafa al-Afghani, Melajang Seumur Hidup Demi Ilmu

Abu al-Wafa al-Afghani, Melajang Seumur Hidup Demi Ilmu

Abu al-Wafa al-Afghani, Melajang Seumur Hidup Demi Ilmu

Beliau lahir pada tahun 1310 H dan wafat pada tahun 1395 H. Nama lengkapnya Mahmud Syah al-Qadiri al-Hanafi bin as-Sayyid Mubarak Syah al-Qadiri al-Hanafi.

Beliau merupakan ulama yang ahli fiqih, ushul fiqih, dan hadis. Pada tahun 1330 H beliau belajar di Madrasah Nidhamiyah Hayderabad India dan keluar dengan mendapatkan beberapa ijazah dari para gurunya, baik dalam hadis, tafsir, fiqih dan hafalan al-Quran. Salah satu guru beliau adalah Syekh Anwarullah yang merupakan pendiri Nidhamiyah Hayderabad.

Setelah lulus dari Nidhamiyah, beliau langsung menjadi pengajar di sana. Beliau mengajar sastra Arab, fiqih, hadis. Beliau juga merupakan pendiri lembaga penerbitan yang bernama Ihya’ul Ma`arif an-Nu’maniyah dan menerbitkan berbagai karya ulama abad ke-2 hijriyah, ke-3 hijriyah, dan setelahnya.

Ketika beliau berkesempatan untuk melaksanakan ibadah haji ke Haram, beliau tidak menyia-nyiakan hal itu. Beliau menggunakan kesempatan tersebut untuk belajar dengan ulama’ besar pada masanya di sana.

Beberapa kitab telah diterbitkan dengan tahqiq dan ta’liq dari beliau. Di antaranya, kitab al-Atsar, ar-Rad ala Siyaril Auza`i, dan Iktilaf Abi Hanifah wa Abi Laila  karya Abu Yusuf, kitab al-Ashl karya Imam Muhammad bin Hasan as-Syaibani, Mukhtashar Thahawi, kitab an-Nafaqat karya al-Jashas dan beberapa kitab yang lain.

Selain menahqiq beliau juga mensyarahi kitab al-Atsar karya Imam Muhammad bin al-Hasan as-Syaibani dan selesai sebelum beliau meninggal. Sehingga beliau sama sekali belum menikah ketika menghadap ke pangkuan Allah.